Round Robin

Date Day Time
29 September 2021 Wednesday 6.00pm Glasgow XX v Glasgow University
6 October 2021 Wednesday 8.30pm 69 v Drystanes
19 October 2021 Tuesday 8.30pm Carmunnock and Rutherglen v Glasgow XX
1 November 2021 Monday 6.00pm Cathcart Castle v Glasgow University
16 November 2021 Tuesday 6.00pm Drystanes v Carmunnock and Rutherglen
29 November 2021 Monday 6.00pm Carmunnock and Rutherglen v Cathcart Castle
1 December 2021 Wednesday 6.00pm 69 v Glasgow XX
8 December 2021 Wednesday 8.30pm Cathcart Castle v Drystanes
4 January 2022 Tuesday 6.00pm Glasgow University v 69
19 January 2022 Wednesday 8.30pm Cathcart Castle v Glasgow XX
2 February 2022 Wednesday 6.00pm Carmunnock and Rutherglen v 69
14 February 2022 Monday 8.30pm Glasgow University v Drystanes
28 February 2022 Monday 6.00pm Cathcart Castle v 69
16 March 2022 Wednesday 8.30pm Carmunnock and Rutherglen v Glasgow University
29 March 2022 Tuesday 6.00pm Glasgow XX v Drystanes